Ө

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн арван долоодугаар үсэг.