ООРОЛ
/ амьтан /

оорол бялзуухай (далан хэлт чогчиго)