оонын соёо
оонын эврээр хийсэн шор, гол төлөв зангилаа тайлах, сур нүхлэх зэрэгт хэрэглэнэ