ООДГОНОХ I

Оодгор болгох: дээлээ оодгонох (дээлийнхээ хормойг шууж оодгор болгох).

Ижил үг:

ООДГОНОХ II