ООДОНДОХ

Хэтэрхий оодон, оодон болох, оодонгийн учир тохиромжгүйдэх.