түр аргацаах

дөнгөн данган аргалан өнгөрөөх, хийх