АРГАЧЛАЛ

1. Аргачлах үйлийн нэр;


2. Аливаа ажлыг хийж гүйцэтгэх арга замыг тусгасан заавар: аргачлал боловсруулах (тухайн зүйлийг хэрхэн хийх арга замыг дэлгэрэнгүй...
3. [нэр томьёо] Баримтыг тогтоох үйл ажиллагаа, арга, горим хийгээд баримтыг задлан шинжлэх тогтолцоо.

аргачлал боловсруулах

тухайн зүйлийг хэрхэн хийх арга замыг тодорхойлох

дэлгэрэнгүй аргачлал

нэгд нэгэнгүй зааж өгсөн аргачлал

товч аргачлал

гол зүйлийг нь зааж өгсөн аргачлал