аргацаан суух
хийх ажилгүй цаг нөхцөөн аргалж суух