АРГАЦАА

Арга хэрэглэх нөхцөл боломж, арга эв - Үүнийг ажилд оруулах аргацаа байна уу. Яриа., аргацаа гаргах (боломж гаргах).