АРГАЦААЛАХ

Аргацаа гаргах буюу арга дэм сүвэгчлэх.