ОДОЛЖИН

Од мэт хэлбэр бүхий: одолжин дугуй (од мэт хэлбэр бүхий дугуй).