ОДООХ

Энэ үе д‎эх, эдүгээх: одоох байдал (энэ үеийн байдал) - Эрд итгэхээр эрхийдээ итгэ гэгч бэрх дэлгэрэнгүй... Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан.