ОДООЧЛОХ

1. Орчин үеийн хэв маягтай болгох;


2. Одоогийнхоор үзэх - Түүнчлэн Сүхбаатарын яриаг хэтэрхий одоочилсон нь харагдаж байна. “Цог” дэлгэрэнгүй... одоочлон ойлгох (энэ цаг үедээ нийцүүлэн ойлгох), одоочлон сэтгэх (тухайн цаг үеэрээ сэтгэх).

одоочлон ойлгох энэ цаг үедээ нийцүүлэн ойлгох
одоочлон сэтгэх тухайн цаг үеэрээ сэтгэх