ОДОРХОГ

1. Од ихтэй байдал: одорхог тэнгэр (од их түгсэн тэнгэр);


2. Од мэт байдал бүхий: одорхог х‎ээтэй торго (од мэт хээтэй торго).

одорхог тэнгэр од их түгсэн тэнгэр
одорхог хээтэй торго од мэт хээтэй торго