ОВОРЦОГЛОХ

1. Овойж харагдах;


2. Биеэ мэдэхгүй их овор гаргах.