ОВРОХ

1. Сонирхон ажих, анхаарах, болгоомжлох, оворсонгүй өнгөрөх (анхаарч ажиглалгүй өнгөрөх);


2. Ухаарах.