овон хаван
аль нэг хэсгээрээ дээш товойсон энхэл донхол байдал