овон товон
юмны гадарга тэгш бус, овгор товгор болсон нь овон товон гадарга ямар нэгэн зүйлийн гадаргуу тэгш бус байх нь