овог нэгтэй хүмүүс
а. Нэг удам угсаа, цусан төрлийн холбоо бүхий хүмүүс; б. Ясан төрлийн удам угсааны үе уламжилсан нэр адил хүмүүс