овог аймаг
нэг угсаанаас гаралтай хүмүүсийн нэгдэл