овгийн ахлагч
ясан төрлийн холбоо бүхий бүлэг хүмүүсийн удирдагч