О

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн арван зургаадугаар үсэг.