НАМТАХ I

Нам болох шинж мэдэгдэх.

Ижил үг:

НАМТАХ II