НАМТАХ II

Зөөлөн аядуу болох шинж байдал илрэх.

Ижил үг:

НАМТАХ I