МЯТАХ

Хэлэх үггүй болох: мятан идүүлэх (үгээр дарлуулах).