МЯТРААХ

1. Багаж зэвсгийн хурц ирийг мохоох;


2. [шилжсэн] Санаа зоригийг нь мохоон шантраах.