МЯТАРШГҮЙ

Айж бэрхшээхийг мэдэхгүй, тэсвэр зориг сайтай байдал: мятаршгүй зоригт (аюул зовлонг үл дэлгэрэнгүй...

мятаршгүй зоригт аюул зовлонг үл тоох
мятаршгүй тэмцэгч дайчин, зоригтой тэмцэгч