МЯТААХ

Үгээр мохоох: хүнийг мятаах (хүнийг хэлэх үггүй болгох).