МЭНДЧИЛЭЛ

Мэндчилэх байдал - Чин сэтгэлийн мэндчилэл дэвшүүлж байна. “Үнэн” дэлгэрэнгүй...