МЭНДЭН :

сандан мэндэн (ихэд яарч байгаа), сандан мэндэн гүйх (яарч сандран гүйх) - Үхэр дэлгэрэнгүй... И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.

сандан мэндэн ихэд яарч байгаа
сандан мэндэн гүйх яарч сандран гүйх