МЭНДЭЛ

мэндэл сандал (аргаа олохгүй сандран тэвдэх байдал).