мэлтэлзэн асгарах
нүдний аяганд нулимс дүүрч харагдах