МЭЛЦЭГ

Эр эм бэлгийн булчирхай хоёул хөгжих гажиг.