МЭЛЦИЙХ

1. Нүдэнд торох зүйлгүй өргөн, уудам болох - Өргөн тал мэлцийн цэлийгээд... Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр;


2. Ажиггүй суух: мэлцийн суух (зориуд үл мэдэгч болж суух);
3. Усархаг зүйлийн бөмбийн бөлцийж харагдах: үзэм мэлцийх (үзэм бөмбийн бөлцийж харагдах).

мэлцийн суух зориуд үл мэдэгч болж суух
үзэм мэлцийх үзэм бөмбийн бөлцийж харагдах