МУНДАХ I

Элбэг дэлбэг хангалуун байх: хаа мундах вэ (хааяагүй, элбэг), ажил хаа мундах вэ дэлгэрэнгүй...

хаа мундах вэ хааяагүй, элбэг
ажил хаа мундах вэ ажил элбэг олдоно
Ижил үг:

МУНДАХ II

МУНДАХ III