ангилан хуваах

юмсын нийтлэг болон зүй тогтолт холбоог таньсны үндсэн дээр бүлэглэн хуваах