МОРЬЧ I

Морь тэжээх хүн: *морьч хар (зэвийн төмрөөс их бөгөөд хүзүү охор нэг зүйлийн харвах зэвсэг).

Ижил үг:

МОРЬЧ II