баримт материалын ангилал
бичиг хэргийг төрөл зүйлээр хуваасан нь