мод хөрөөдөх
модыг хэрчим болгон огтлох, түлээ хөрөөдөх