мод бэлтгэл
модыг ямар нэгэн зүйлд хэрэглэхээр зэхсэн нь