МИШГЭЛЗЭХ

Инээмсэглэх байдал гаргах, инээвхийлэх.