зүйл анги
а. Зүйл бүлэг; б. Хуулийн тодорхой заалт