анги баг

тодорхой нэг шинжээрээ ялгарах шаталсан дараалал