ангийн тэмцэл
нийгмийн анги, бүлэг хүмүүсийн хоорондын тэмцэл