түүхийн материализм
нийгмийн хөгжлийн ерөнхий хуулиудын тухай шинжлэх ухаан