МАНГАРДУУ

Мангар байрын: мангардуу эр (мангар байрын эр).