МАНГИР
/ ургамал /

Амт ааг сонгинотой төстэй, иш нь анх ургахдаа хавтгайлаг байснаа хожим цоорлодог, сонгинын төрлийн нэг зүйл, хээр дэлгэрэнгүй...

гогод мангар сонгинын төрлийн олон наст ургамал
муу санаа мангираас гашуун санаа муутын хор хөнөөл их гэсэн санаа
муу охиныд бууснаас мангирын талд буу ааш муут хүнийд бууснаас хээр бууж мангир идэж цайлах гэсэн санаа