МАНГУУ

1. Дүйнгэ, тэнэг мунхаг;


2. Сэтгэн бодох чадвар (IQ) нь 20-49%-тэй тэнцэх хэмжээтэй оюуны хомсдол: мангуу хүү (а. Дүйнгэ, тэнэг хүүхэд; б. Оюуны хомсдолтой дэлгэрэнгүй...
мангуу хүү а. Дүйнгэ, тэнэг хүүхэд; б. Оюуны хомсдолтой хүү
мангуу тэнэг сэтгэн бодох чадвар муу, оюуны хомсдолтой байдал
мангууд манлай үгүй, тэнэгт тэргүүн үгүй мангуу, тэнэг хүн олныг тэргүүлэн явж чадахгүй гэсэн санаа