МАНГУУДУУ

Мангуу байрын: мангуудуу харагдах (мангуу юм шиг харагдах).