МАНГИСЛИГ :
/ амьтан /

мангислиг үнэгэнцэр (толгой болон хошуу нарийн шовх, том амтай, хулгар чихтэй, хүзүү, бие нарийн дэлгэрэнгүй...